Webbshopvillkor för konsumenters beställning av VVS-/VA-produkt via Enduce AB’s webbshop.

1 Definitioner
1.1 
I dessa webbshopvillkor avses med:

Avtal/-et: dessa webbshopvillkor samt andra villkor som framgår vid beställning och som återfinns i Bekräftelsen

Bekräftelsen: den bekräftelsen på din beställning av Produkt via Sajten som skickas till dig vid fullgjord beställning och som ska överensstämma med gjorda beställning

Enduce: Enduce AB med org. nr.: 559336-5983 och med adress enligt nedan.

Felaktig Hantering: installation, avinstallation, användning eller skötsel av Produkt som inte sker enligt Produktinformationen eller vad som annars får anses normal hantering

Felaktig Produkt: Produkt som inte överensstämmer med Produktinformationen och/eller uppfyller lagkrav eller andra bindande regler gällande Produkten

Försenad Leverans: då Produkt inte levereras i enlighet med Leveranstid och (a) detta inte beror på dig, på omständighet på din sida eller på hinder som Enduce inte kan övervinna, eller (b) fullgörande skulle vara orimligt betungande för Enduce

Leveranstid: tid för leverans i enlighet med Bekräftelsen Priset: Produktens pris, moms, leverans- och andra avgifter

Produkt/-en: VVS-/VA-produkt eller del av eller reservdel till sådan produkt som finns för beställning via Sajten

Produktinformation: information från Enduce om tekniska, digitala och andra egenskaper, användningsområde, installation, avinstallation, användning och skötsel samt annan relevant information avseende Produkt

Reklamation: meddelande om Försenad Leverans eller Felaktig Produkt, innehållande:

(a)  ditt namn, din adress, din e-mail och ditt telefonnummer,
(b)  namn på Produkten,
(c)  numret på Bekräftelsen, samt,
(d)  vid Försenad Leverans: när leveransen skulle varit gjord, eller
(e)  vid Felaktig Produkt: tidpunkten då felet upptäcktes och (om känt) varför felet uppstått

Sajten: webbsidan https://enduce.se.

2 Gällande villkor vid köp av Produkt via Sajten
2.1  Detta Avtal gäller dig som konsument när du beställer en Produkt via Sajten.
2.2  Bindande avtal uppstår mellan dig och Enduce då du gör en beställning av en

Produkt via Sajten och bekräftar att du godkänner dessa webbshopvillkor.

3 Information vid beställning
3.1 
Information om beställd Produkt, leveranstid- och metod, Priset, betalningstid och betalningsmetod framgår av Bekräftelsen.

3.2 Bekräftelsen ska stämma med din gjorda beställning. Du åtar dig att omedelbart meddela Enduce om Bekräftelsen inte stämmer med din gjorda beställning eller om du inte erhåller Bekräftelsen trots gjord beställning.

4 Produktinformation
4.1 Produktinformation återfinns på Sajten och biläggs vid leveransen av Produkten. Du är skyldig att ta del av Produktinformationen och meddela Enduce om du har frågor om Produkten/Produktinformationen innan installation.

4.2 Du ombesörjer och bekostar själv installation/avinstallation av Produkten och ansvarar för att Produkten installeras, avinstalleras, används och sköts i enlighet med Produktinformationen. Felaktig Hantering kan orsaka skada som du ansvarar för.

5 Priset och betalningsvillkor
5.1 
Priset med specificerade moms och avgifter, förfallodag och övriga betalningsvillkor framgår av Bekräftelsen.

5.2 Vid utebliven betalning / icke full betalning har Enduce rätt att debitera dröjsmålsränta motsvarande gällande referensränta + 8 procent från förfallodagen. Efter förfallodagen kommer Enduce att skicka en påminnelse om fordran till dig och debitera dig för påminnelseavgiften. Sker ingen betalning trots påminnelsen kan Enduce komma att överlämna fordran för inkassohantering och debitera dig för inkassoföretagets avgifter.

5.3 För det fall att ditt dröjsmål med betalningen är att anses som ett väsentligt brott mot Avtalet har Enduce rätt att häva och rätt till skadestånd enligt lag.

6 Tid och metod för leverans samt Försenad leverans
6.1 Leveranstid och leveransmetod framgår av Bekräftelsen.
6.2 Kostnader för leverans framgår av Bekräftelsen och ingår i Priset.
6.3 Vid Försenad Leverans har du rätt att kräva fullgörande eller häva samt begära skadestånd enligt lag under förutsättning att Reklamation sker enligt nedan.

7 Felaktig Produkt
7.1 Vid Felaktig Produkt åtar sig Enduce att snarast leverera en ny Produkt. Du har också rätt att häva och/eller begära skadestånd enligt lag. Åtaganden och rättigheter enligt denna punkt 7.1 förutsätter att Reklamation sker enligt punkt 8.1. nedan.

7.2 Enduce är inte ansvarig för fel/skador som uppstår på grund av Felaktig Hantering.

8 Reklamation
8.1 
För att åberopa Försening eller Felaktig Produkt måste du göra en Reklamation senast 2 månader efter leverans eller annan tidsperiod som anses skälig.

9 Avbeställning
9.1 
Så länge beställd Produkt ej har hunnit paketeras kan du begära avbeställning genom att maila Enduce enligt punkt 11.1.

9.2 För det fall att varan inte hunnit paketeras skickar Enduce en avbeställningsbekräftelse till den mailadress från vilken du skickar begäran. Återbetalning av Priset, om detta betalats, görs utan onödigt dröjsmål.

9.3 Om ingen avbeställningsbekräftelse skickas har Produkten redan paketerats och kommer att levereras. För det fall att du ångrat din beställning har du möjlighet att utnyttja din ångerrätt enligt nedan.

10 Ångerrätt
10.1 Du har rätt att ångra köp inom 14 dagar från leverans under förutsättning att Produkten är icke installerad, oanvänd och oskadd och kvar i originalemballage. Du ska i så fall meddela Enduce detta via Sajtens standardformulär för detta ändamål (se https://enduce.typeform.com/aterkop och returnera Produkten inom 14 dagar på sätt som framgår på Sajten (se https://enduce.se).

10.2 Senast 14 dagar efter mottagande av returnerad oanvänd och oskadd Produkt i originalemballage, återbetalar Enduce Priset till dig med avdrag för ev. värdeminskning och/eller förhöjda leveranskostnader som Enduce har rätt att få ersättning för enligt lag.

11 Kontakt och meddelanden
11.1 
Har du frågor angående Produkten, beställning, avbeställning, ångerrätt, retur,

byte, Reklamation eller återbetalning kan du maila Enduce på order@enduce.se.

12 Personuppgiftshantering
12.1 Dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-mail) samlas in och lagras i Enduces kundregister för att Enduce ska kunna leverera beställd Produkt och fullfölja sina skyldigheter och tillvarata sina rättigheter enligt detta Avtal och enligt lag.

12.2 Enduce är personuppgiftsansvarig. Inom Enduce kan anställda som arbetar med försäljning, kund, beställning, leverans och fakturering komma att ta del av dina personuppgifter. Enduce kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer, inkassoföretag, finansiella och legala rådgivare och andra externa företag för hantering om det krävs för att Enduce ska kunna leverera beställd Produkt, fullfölja sina skyldigheter och tillvarata sina rättigheter enligt detta Avtal och enligt lag.

12.3 Du har rätt att rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av personuppgifter eller att begära begränsning av eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande lag och förordning. Kontakta i så fall Enduce på privacy@enduce.se med din begäran. Du har vidare rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd med Enduces hantering.

12.4 Dina personuppgifter kommer att lagras till dess att varken Enduce eller du har några skyldigheter att fullgöra och/eller rättigheter att tillvarata enligt Avtalet. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter – se vår integritetspolicy som du finner på https://enduce.se/integritet.

13 Immateriella rättigheter
13.1 
Samtliga immateriella rättigheter, såsom patent och upphovsrätt, i och till

Produkten och Produktinformationen samt utvecklingar härav, innehas av Enduce.

14 Lag och tvistelösning
14.1  Svensk lag ska gälla för Avtalet och köp av Produkt via Sajten.

14.2  Vid tvist med anledning av detta Avtal och köp av Produkt via Sajten följer Enduce Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Enduce AB
Org.nr: 559336-5983
Senast uppdaterad 2023-07-17

Adress:
Tvistevägen 47
907 29 UMEÅ

E-mailadress: info@enduce.se
Telefonnummer: 090-690 70 95
Webbplats: www.enduce.se