Livscykelanalysen slår fast: Enduce golvbrunn en nyckel i kampen mot klimatförändringarna

Enduce golvbrunn

Att minska varmvattenförbrukningen är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att sänka energiförbrukningen i en fastighet och därmed bidra till hållbarhet. Enbart i Sverige spolas varmvatten med en värmemängd motsvarande 7 miljarder kronor (ungefär 7 TWh) rakt ut i avloppet, oftast helt utan energiåtervinning.

Umeåföretaget Enduce har utvecklat en duschgolvbrunn som återvinner upp till 75 procent av energin i använt duschvatten och bidrar därmed till betydande resurs- och energibesparingar för fastighetsägare och boende.

– Vi har noggrant hållit oss till ett antal designprinciper och uteslutande prioriterat beprövade, robusta och passiva lösningar som gör verklig nytta. Materialen är noga utvalda, och vi undviker till exempel pumpar, sensorer och utbytesfilter. Allt för att minimera resursanvändningen och maximera klimat-, miljö- och kundnyttan, säger Henrik Hagman, som är teknik- och produktchef på Enduce.

För att noggrant bedöma produktens totala miljöpåverkan, har Enduce låtit Miljögiraff utföra en oberoende granskad och certifierad livscykelanalys.

– Resultaten visar att, beroende på i vilket sammanhang som golvbrunnen installeras i och hur vattnet värms upp, kan man i normalfallet spara 1 500–11 700 kg koldioxidekvivalenter, och i extremfallet ända upp till 27 000 kg koldioxidekvivalenter under golvbrunnens livstid. Besparingarna kan jämföras med de 126 kilo koldioxidekvivalenter som den energiåtervinnande golvbrunnen orsakar under sin livscykel, säger Daniel Böckin.

Utöver livscykelanalysen har en miljövarudeklaration (EPD) utfärdats för golvbrunnen för att på ett tillgängligt och transparent sätt understryka miljönyttan.

– Att den här typen av produkt har en miljövarudeklaration är unikt – jag har aldrig stött på det tidigare. Det innebär en tredjepartsgranskning och en kvalitetssäkring – med livscykelanalysen och EPD:n vet vi med säkerhet att golvbrunnen ger miljöbesparingar, säger Daniel Böckin.

Analysen slår fast att Enduce golvbrunn på ett betydande sätt kan bidra i kampen mot klimatförändringarna och övergången till ett hållbart samhälle. Tekniken innebär att fastigheter över hela Sverige – och även globalt – drastiskt kan minska sin energiförbrukning, spara pengar, och bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan.

– Det är en vanlig missuppfattning att hållbarhet är kostsamt. Det gäller inte för vår golvbrunn. Att spara energi i duschen är bland de mest effektiva sätten att minska energiförbrukningen, och det är även en framtidssäkring för fastighetsägare mot prisvariationer på energimarknaden. Branschen behöver en ny standard, säger Thomas Holmberg, vd för Enduce.

Ta del av livscykelanalys och miljövarudeklaration för Enduce E1 här: https://enduce.se/dokument/

Så fungerar Enduce duschgolvbrunn

Enduce E1 återvinner värme från duschvattnet. Använt duschvatten leds genom en högeffektiv värmeväxlare innan det spolas ut i avloppet, där värmen överförs till duschens inkommande kallvatten. Detta innebär att betydligt mindre varmvatten behöver tillsättas för en behaglig duschtemperatur. På så vis sparas stora mängder energi – upp till 75 procent – vilket är världsledande. Tekniken är passiv utan behov av elanslutning, pumpar eller utbytesfilter. Ett integrerat system för rengöring håller lösningen driftsäker och effektiv över tid. Produkten är anpassad för att enkelt kunna byggas in och användas i såväl småhus som flerbostadshus och hotell.

Om livscykelanalysen

Livscykelanalysen kartlägger noggrant golvbrunnen Enduce E1:s miljö- och klimatmässiga påverkan under produktens hela livscykel – från brytning av råmaterial och materialframställning, till transport, tillverkning, installation, användning och skrotning i slutet på produktens livslängd. Livscykelanalyser är helt nödvändiga för att kunna bevisa om en produkt totalt sett faktiskt skapar miljö- och klimatmässig nytta, eller inte.

Vad är koldioxidekvivalenter?

Koldioxidekvivalent (CO2ekv.) är den enhet som miljövarudeklarationer använder för mängden växthusgaser som ett livscykelsteg bidrar med. Beroende på vilken växthusgas som egentligen släpps ut så räknas dess mängd om till koldioxidekvivalenter.

Om Miljögiraff

Miljögiraff har över 20 års erfarenhet av livscykelanalys. Miljögiraff är i planetens tjänst och drivs av kombinationen mellan analys, utveckling och kreativitet för att stötta kunder i att skapa hållbarhet. De erbjuder livscykelanalys för utvärdering av miljöaspekter, designmetoder för utveckling av hållbara lösningar och utbildning för att sprida kompetens.

“Vi skapar mätbarhet i miljöarbetet utifrån ett livscykelperspektiv på miljöaspekter. LCA-metoden lägger grunden för modellering av komplexa system av aspekter med en trovärdig bedömning av potentiella miljöeffekter. Genom att förstå vårt nuläge kan vi sätta strategier för att nå våra gemensamma mål.”

Lär dig mer på webbinarium

Delta gärna på våra regelbundna webbinarium för att lära dig mer om vår lösning. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams. Varmt välkommen!

Senaste nytt